Book your FREE
design service

Voorwaarden en Condities

Verkoopvoorwaarden van zioxi

(zie verder hieronder voor de gebruiksvoorwaarden van de website van zioxi)

1. DEFINITIES

1.1 “Voorwaarden” deze algemene voorwaarden
1.2 “Consument” betekent een Klant die Producten koopt of in licentie neemt voor eigen particulier gebruik.
1.3 “Klant” betekent een koper of licentiehouder van de Producten
1.4 “Contract”: het contract tussen de Leverancier en de Klant voor de verkoop en aankoop van de Goederen in overeenstemming met deze Voorwaarden.
1.5 “Eindgebruiker” betekent een persoon of entiteit die de gebruiker is van de Producten
1.6 “Onkosten” betekent alle out-of-pocket kosten die zioxi maakt om de bestelling uit te voeren, met inbegrip van (zonder beperking):
(a) porto-, verpakkings-, vervoer-, vracht- en behandelingskosten
(b) verzekering;
(c) de wisselkoers- en bankkosten die op de gebruikte betalingsmethode van toepassing zijn;
(d) belasting over de toegevoegde waarde of enige andere toepasselijke omzetbelasting in het land waar zioxi gevestigd is, en
(e) alle douane-, invoer- of andere rechten die worden geheven met betrekking tot de verkoop en invoer van Producten in het land waar de Klant woont of waar de levering plaatsvindt.
1.7 “Hardware” de aan te schaffen apparatuur
1.8 “Producten” alle door zioxi verkochte of in licentie gegeven Hardware
1.9 “Wederverkoper” betekent een Klant die geen Eindgebruiker is
2.0 Onder “Dienst” wordt verstaan een dienst die gedurende een door zioxi vastgestelde periode voortduurt.
2.1 “zioxi” betekent zioxi Limited

2. TITEL VAN DE HARDWARE

2.1 Niettegenstaande levering, installatie en acceptatie gaat de eigendom van de Hardware niet over op Opdrachtgever, maar blijft deze bij zioxi totdat volledige betaling van de Producten door zioxi van Opdrachtgever is ontvangen.
2.2 Zolang de eigendom van de Hardware niet op Afnemer is overgegaan, zal zioxi:
2.2.1 is absoluut bevoegd de Hardware of een deel daarvan terug te nemen, te verkopen of anderszins te vervreemden; en
2.2.2 zioxi of een van haar agenten of gemachtigden is te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving onherroepelijk gerechtigd een terrein te betreden waar de Hardware of enig onderdeel daarvan is geĆÆnstalleerd, opgeslagen of bewaard, of waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat het zich bevindt; en
2.2.3 is gerechtigd een gerechtelijk bevel te vragen om te voorkomen dat Afnemer de Hardware verkoopt, overdraagt of anderszins vervreemdt.

3. HARDWARE GARANTIE

3.1 Tenzij anders bepaald garandeert zioxi aan de Klant dat de door zioxi geleverde Hardware vrij is van fabricage- en materiaalfouten gedurende de hieronder vermelde periode die aanvangt bij installatie door zioxi of bij levering van de Hardware indien deze niet door zioxi wordt geĆÆnstalleerd. Indien de Klant de installatie door zioxi meer dan 30 dagen na de levering uitstelt, wordt de installatie geacht te hebben plaatsgevonden op de dertigste dag na de levering. zioxi verbindt zich ertoe om onder voorbehoud van de punten 3.3, 3.4 en 3.5 de in het kader van deze overeenkomst aangekochte hardware die bij controle door zioxi defect is bevonden, te herstellen of, naar eigen keuze, te vervangen:

3.1.1 gedurende ten minste Ć©Ć©n (1) jaar en zoals gespecificeerd door de fabrikant in het geval van producten van derden; en
3.1.2 anders gedurende ten minste Ć©Ć©n (1) jaar met dien verstande dat zioxi de garantietermijnen en het serviceniveau naar eigen goeddunken van tijd tot tijd kan wijzigen zoals gepubliceerd in de zioxi Prijslijst of het op het moment van aankoop geldende productspecificatieblad.

3.2 Elke claim van de Klant onder deze garantie dient binnen de garantietermijn aan zioxi te worden gemeld onder vermelding van de datum van aankoop van Hardware en de aard van het defect. Na kennisgeving hebben zioxi of haar agenten of vertegenwoordigers de mogelijkheid van telefonische diagnose en oplossing op afstand. Indien verdere tests, inspecties, reparatie of vervanging nodig zijn, heeft zioxi de keuze om deze service ter plaatse bij de Klant te verlenen of om de Hardware franco naar zioxi of een ander aan de Klant meegedeeld adres te laten terugzenden. Vervangende onderdelen of Hardware worden door zioxi franco aan de Klant toegezonden, met inachtneming van het hierna in 3.3, 3.4 en 3.5 bepaalde.
3.3 Service ter plaatse is alleen beschikbaar op het vasteland van het VK en op eilanden die door wegbruggen met elkaar verbonden zijn.
3.4 Indien bij onderzoek door zioxi blijkt dat een onder garantie ingediende claim ofwel buiten de omvang of duur van deze garantie valt ofwel de fout niet wordt bevestigd, dan zijn de kosten van dit onderzoek en de reparatie voor rekening van de Klant.
3.5 zioxi is op geen enkel moment aansprakelijk voor schade of gebreken aan de Hardware of onderdelen veroorzaakt door:

3.5.1 onjuist gebruik of onjuiste installatie; of
3.5.2 gebruik van de Hardware buiten de specificaties vermeld in de documentatie betreffende de Hardware; of
3.5.3 buiten de specifieke toepassing van de Hardware; of
3.5.4 wanneer Hardware is gerepareerd of gewijzigd door niet door zioxi geautoriseerde personen.

3.6 Voor Producten waarvan zioxi niet de fabrikant is, zal zioxi zich naar redelijkheid inspannen om het voordeel van enige door de fabrikant aan zioxi verstrekte garantie aan de Klant over te dragen, met dien verstande dat zioxi jegens de Klant niet aansprakelijk is uit hoofde van of in verband met enige garantie of waarborg of in verband met een eventuele niet-erkenning of weigering van de fabrikant om deze te erkennen of na te komen.
3.7 Voor Producten met geĆÆntegreerde WiFi connectiviteit is een geldige verbinding met een zioxi cloud service vereist voor de geldigheid van de garantie.

4. TERM

4.1 Voor een Dienst gaat de termijn in op de datum van aanvaarding van de bestelling van de Klant door zioxi (of op een door zioxi schriftelijk overeengekomen datum) en duurt de periode van beschreven in de door zioxi verstrekte orderacceptatie (“InitiĆ«le termijn”). Aan het einde van de Eerste Termijn wordt de Dienst automatisch verlengd voor opeenvolgende periodes die in overeenstemming zijn met de Eerste Termijn (“Latere Termijn”). zioxi zal toestaan dat een Dienst vervalt aan het einde van de Eerste of daaropvolgende Termijn, mits de Klant zioxi ten minste 30 dagen vĆ³Ć³r de vervaldatum van de Dienst daarvan in kennis stelt. zioxi behoudt zich het recht voor om bijkomende administratiekosten aan te rekenen voor het opzetten of vernieuwen van een Dienst wanneer de Klant heeft afgezien van de bovenvermelde automatische vernieuwingsbepaling.

5. TOEPASSING

5.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen en gemachtigd door een directeur van zioxi vervangen deze voorwaarden alle voorwaarden van de klant. Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de partijen en (om twijfel te voorkomen) de aanvaarding van leveringen van de Producten in het kader van deze Overeenkomst vormt de aanvaarding van deze Voorwaarden door de Klant. Zioxi is niet aansprakelijk voor verklaringen of adviezen met betrekking tot de te leveren producten, tenzij schriftelijk bevestigd en ondertekend door een directeur van zioxi.
5.2 zioxi behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen door ze op haar website zioxi2022.dev.maxx7.net bij te werken.
5.3 Door de Leverancier vervaardigde monsters, tekeningen, beschrijvend materiaal of reclame en beschrijvingen of illustraties in de catalogi of brochures van de Leverancier of op de website van de Leverancier worden van tijd tot tijd uitsluitend vervaardigd om bij benadering een idee te geven van de Goederen waarnaar daarin wordt verwezen. Zij maken geen deel uit van het contract en hebben geen contractuele kracht.

6. ANNULERING / RETOURZENDINGEN

Annuleringen

6.1 De Klant kan een bestelling na aanvaarding van de bestelling door zioxi overeenkomstig deze Voorwaarden, maar vĆ³Ć³r de levering van het Product annuleren en zioxi is gerechtigd de Klant annuleringskosten in rekening te brengen tot maximaal de totale waarde van de bestelling.
6.2 De Klant kan een bestelling voor een Dienst annuleren in overeenstemming met de relevante servicevoorwaarden ;of in elk geval:

6.2.1 door een Consument binnen 14 dagen op grond van het Reglement, mits de dienst niet is begonnen; of
6.2.2 door een Klant (anders dan een Consument) alleen met instemming van zioxi, naar eigen goeddunken van zioxi.

Geeft

6.3 De Klant kan een Product aan zioxi retourneren, waarna zioxi een creditering uitvoert overeenkomstig artikel 6, mits het geretourneerde Product:

6.3.1 vrij is van schade, zich in de originele staat bevindt en in de originele leveringsverpakking, inclusief pallets, indien van toepassing;
6.3.2 door zioxi wordt ontvangen binnen 28 dagen na de datum waarop het Product aan de Klant is geleverd; en
6.3.3 het Product niet voorkomt in de onderstaande lijst van Productuitzonderingen.

6.4 Retourzendingen van onderstaande Producten worden niet geaccepteerd:
6.4.1 Producten gemaakt volgens de eigen specificaties of eisen van de Klant; of 6.4.2 andere Producten die van tijd tot tijd in het zioxi Retourbeleid worden genoemd.

6.5 De Klant moet redelijke zorg dragen voor het Product terwijl het in het bezit is van de Klant en moet redelijke maatregelen nemen om het Product te beschermen tegen schade tijdens het vervoer. In elk geval is de Klant verantwoordelijk voor de kosten van terugzending van het Product naar zioxi.
6.6 Indien de Klant deze verplichting niet nakomt, kan zioxi naar eigen goeddunken krediet weigeren of de waarde van het krediet verminderen.
6.7 Indien een geretourneerd Product voldoet aan de voorwaarden genoemd in artikel 6.3, zal zioxi de voor het Product betaalde prijs crediteren, exclusief de oorspronkelijke leveringskosten van het Product en een heropslag- en administratiekost die zal worden geadviseerd. De betaling vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst van het product door zioxi.

Consumer Protection (Distance Selling) Regulations 2000 (“Regulations”)

6.8 Naast de hierboven vermelde rechten kan een Consument een bestelling onder het Reglement annuleren door zioxi binnen veertien (14) werkdagen, ingaande op de dag na ontvangst van de Producten, schriftelijk op de hoogte te stellen. In dat geval betaalt zioxi de voor de Producten betaalde prijs, inclusief de oorspronkelijke leveringskosten, binnen dertig (30) dagen vanaf de datum van kennisgeving terug. Het Reglement en dit artikel 6.8 zijn niet van toepassing op de in artikel 6.4 genoemde Producten.

6.8.1. De consument moet redelijke zorg dragen voor het product terwijl het in zijn bezit is en moet redelijke maatregelen nemen om het product te beschermen tegen schade tijdens het vervoer. Indien de consument deze verplichting niet nakomt, kan zioxi een vordering tot schadevergoeding tegen de consument instellen.

7. PRIJS

7.1 Tenzij een schriftelijke offerte is uitgebracht (in welk geval de opgegeven prijs vastligt voor een periode van dertig dagen of een andere daarin vermelde periode) zijn de prijzen voor de Producten aan wijziging onderhevig zonder voorafgaande kennisgeving en wordt aan de Klant de prijs in rekening gebracht die geldt op de datum van aanvaarding van de bestelling door zioxi. Bestellingen zijn voor zioxi pas bindend na aanvaarding door zioxi. Alle prijzen zijn exclusief belasting over de toegevoegde waarde (en soortgelijke belastingen) en eventuele andere kosten. In voorkomend geval worden deze als afzonderlijke posten op de factuur van zioxi vermeld. Indien de Klant krachtens een toepasselijke wetgeving verplicht is een bedrag in te houden of af te trekken van de aan zioxi verschuldigde betalingen, dient de Klant het door hem aan zioxi betaalde bedrag te verhogen met het bedrag dat nodig is om zioxi een bedrag te geven dat gelijk is aan het bedrag dat zij zou hebben ontvangen indien geen inhoudingen of aftrekposten waren verricht.

7.2 Bestellingen worden geacht te zijn aanvaard en bindend voor beide partijen als volgt:
7.2.1 wanneer een bevoegde functionaris een schriftelijke aanvaarding aan de Klant geeft, op het moment van deze aanvaarding; of
7.2.2 in alle andere omstandigheden, op het moment dat zioxi begint met de levering van het betreffende Product of bij aanvang van de inkoop en/of fabricage wanneer de Producten naar eigen specificatie van de Klant moeten worden vervaardigd.

In het bijzonder, maar zonder beperking van de algemeenheid van het voorgaande, vormt het genereren van automatische elektronische antwoorden geen aanvaarding van een bestelling.

8. BETALING

8.1 Tenzij door zioxi schriftelijk anders aan de Klant is medegedeeld, dient de Klant de Producten te betalen op het moment van bestelling. Indien de Klant door zioxi wordt gefactureerd, gelden, behoudens andersluidende kennisgeving, de volgende voorwaarden:

8.1.1 Indien de orderwaarde Ā£5000 of meer bedraagt, zal zioxi 50% van de orderwaarde aan de Klant factureren op het moment van bestelling; en 50% van de orderwaarde bij verzending van de goederen (UK klanten) of indien de Klant buiten het UK gevestigd is, geldt de overeengekomen INCO 2010 termijn.
8.1.2 Indien de orderwaarde minder dan Ā£5000 bedraagt, zal zioxi de volledige orderwaarde bij verzending van de goederen aan de Klant factureren (UK klanten) of indien de Klant buiten het UK gevestigd is, geldt de overeengekomen INCO 2010 termijn.

8.2 De Klant zal alle facturen binnen dertig (30) dagen na de datum ervan betalen (de tijd is van wezenlijk belang). De betalingsvoorwaarden worden door zioxi naar eigen goeddunken vastgesteld en tenzij anders overeengekomen door zioxi, kan de betaling door zioxi worden ontvangen vĆ³Ć³r de aanvaarding door zioxi van een bestelling overeenkomstig deze voorwaarden. zioxi behoudt zich het recht voor rente te berekenen tegen het lagere tarief van (a) 8% per jaar boven de basisrente van de Bank of England of (b) het hoogste tarief dat van tijd tot tijd krachtens het toepasselijke recht van toepassing is op elke achterstallige betaling of gedeeltelijke betaling, berekend vanaf de vervaldag, en om haar uitgaven te verhalen, met inbegrip van de gerechtskosten en de kosten van invordering, en om de levering of de uitvoering van elke garantie op te schorten of (naar keuze van zioxi) onmiddellijk vast te stellen. zioxi is niet verplicht service of ondersteuning te verlenen totdat zioxi volledige betaling heeft ontvangen voor het Product of de diensten of ondersteuning die de Klant heeft gekocht. Indien er op het moment dat een factuur moet worden betaald nog problemen zijn, kan de klant in overleg met zioxi naar eigen goeddunken tot 5% van de factuurwaarde inhouden, maar alleen totdat de problemen naar tevredenheid zijn opgelost en onmiddellijke betaling verschuldigd is.

8.3 De Klant zal alle uit hoofde van het Contract verschuldigde bedragen volledig betalen zonder enige verrekening, tegenvordering, aftrek of inhouding (met uitzondering van enige aftrek of inhouding die wettelijk verplicht is). zioxi kan te allen tijde, onverminderd haar overige rechten en rechtsmiddelen, elk bedrag dat de Klant haar verschuldigd is, verrekenen met elk bedrag dat zioxi aan de Klant verschuldigd is.

9. LEVERING EN INSTALLATIE

9.1 Levertijden van de Producten zijn slechts schattingen en afhankelijk van het beschikbaarheidsschema van zioxi. zioxi zal alle redelijke inspanningen leveren om de toegekende leveringsdatum(s) na te leven, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet naleven van deze datum(s). Voor de levering van Producten is tijd niet essentieel.
9.2 Indien de Klant een door zioxi meegedeelde en erkende overschrijding van de leveringsdatum verlangt, behoudt zioxi zich het recht voor een door zioxi naar eigen goeddunken te berekenen opslag- en bewaarvergoeding in rekening te brengen en bij een overschrijding van 1 maand of meer de Producten volledig te factureren, waarbij een eventuele factuur overeenkomstig artikel 8.2 wordt voldaan.
9.3 Indien zioxi Hardware installeert, zal zioxi de standaard inspectiediagnostische controles uitvoeren. Voor Hardware die door zioxi als Klant installeerbaar is aangemerkt is de Klant verantwoordelijk voor de installatie van Hardware in overeenstemming met de door zioxi verstrekte instructies.
9.4 Alle leveringen op het vasteland van het Verenigd Koninkrijk vinden plaats tussen 09.00 uur en 17.00 uur (“werktijden”) van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van feestdagen. Indien de Klant verlangt dat de levering buiten deze tijden plaatsvindt, zal een extra vergoeding verschuldigd zijn. zioxi behoudt zich het recht voor om gedeeltelijke leveringen uit te voeren.
9.5 Leveringen vinden plaats op het adres dat in de bestelling van de Klant is vermeld, mits dit adres door zioxi is geaccepteerd als onderdeel van de orderbevestiging. Acceptatie van een wijziging van dit leveringsadres is uitsluitend ter beoordeling van zioxi en de Klant is aansprakelijk voor alle extra kosten die zioxi als gevolg van een dergelijke wijziging maakt. De Leverancier zorgt voor passend vervoer naar het Afleverpunt. Bij de levering verstrekt zioxi (of de door haar aangewezen vervoerder) de Klant de nodige uitvoerdocumenten die de Klant niet kan opstellen, samen met een leveringsbon.

9.6 De Klant is verantwoordelijk voor het op eigen kosten verkrijgen van de van tijd tot tijd vereiste invoervergunningen en andere toestemmingen met betrekking tot de Producten en, indien zioxi dit verlangt, zal de Klant deze vergunningen en toestemmingen vĆ³Ć³r de desbetreffende verzending aan zioxi ter beschikking stellen.
9.7 Onverminderd het algemene karakter van artikel 9.6, zal de Klant, indien de Producten (of een deel daarvan) om welke reden dan ook, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) verouderde, verlopen, onjuiste of onvolledige invoervergunningen of andere toestemmingen, door of namens zioxi worden vastgehouden of vertraagd bij een douaneautoriteit, zioxi op eerste verzoek onmiddellijk alle uitgaven en/of extra kosten vergoeden, waaronder (maar niet beperkt tot) overliggeld.

10. SCHADE, TEKORTEN OF VERLIES TIJDENS HET VERVOER

De Klant dient de Producten onmiddellijk bij levering te controleren en zioxi aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor schade, tekorten of verlies tijdens het vervoer indien:
10.1 Dit verlies of deze schade wordt bij ontvangst op de vrachtbrief of het afleveringsdocument aangetekend en kopieƫn worden aan zioxi verstrekt of schriftelijk aan zioxi gemeld in geval van uiterlijk niet zichtbaar verlies of schade aan niet gecontroleerde Producten om in beide gevallen binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de Producten door de Klant aan te komen; en
10.2 In geval van vermoedelijke transportschade wordt de toegevoegde verpakking voor inspectie bewaard en zal de Klant bij zijn handtekening voor ontvangstbevestiging de afleveringsbon van de vervoerder met een beschrijving van de schade bekrachtigen; en
10.3 De Producten worden door de Klant behandeld overeenkomstig de vervoers- of behandelingsvoorwaarden van zioxi of de vervoerders.
10.4 De Leverancier zal voor elke levering aan zijn contractuele verplichtingen hebben voldaan, mits de werkelijk geleverde hoeveelheid niet meer of minder dan 5% groter of kleiner is dan de in de Order vermelde hoeveelheid. De Klant betaalt de werkelijk geleverde hoeveelheid.

Indien de Klant geen kennisgeving doet zoals bepaald in dit artikel 10, dan worden de Producten, met uitzondering van gebreken die bij een redelijke inspectie niet zichtbaar zijn, geacht te voldoen aan de Garantie en wordt de Klant geacht de levering van de betreffende Producten te hebben aanvaard en is zioxi niet aansprakelijk jegens de Klant voor deze levering (met uitzondering van aansprakelijkheid voor verborgen gebreken).

Indien zioxi krachtens dit artikel de verantwoordelijkheid aanvaardt, zal zioxi naar eigen keuze de producten waarvan ten genoegen van zioxi is aangetoond dat zij tijdens het vervoer verloren zijn gegaan of zijn beschadigd, vervangen of herstellen.

11. AANVAARDING VAN PRODUCTEN

11.1 Voor door zioxi geĆÆnstalleerde Producten volstaat het om de standaard testprocedure van zioxi naar behoren te doorlopen en een door Klant en zioxi ondertekend Acceptatieformulier in te vullen.
11.2 Indien het acceptatieformulier niet binnen zeven (7) dagen na fysieke installatie van de Hardware door de Klant is ondertekend en bij gebreke van een schriftelijke mededeling van geldige redenen die de niet-aanvaarding rechtvaardigen, wordt de Klant geacht de Producten op de achtste (8e) dag te hebben aanvaard.
11.3 Indien de installatie niet door zioxi wordt uitgevoerd, is zioxi niet verplicht een acceptatietest uit te voeren en geldt als datum van acceptatie de datum van levering aan de Klant.

12. RISICO-OVERDRACHT

Behoudens artikel 6 gaat het risico van verlies en schade van zioxi over op de Klant bij levering van de Producten aan de Klant of zijn agent, en in overeenstemming met de Incoterms voor Klanten die buiten het Verenigd Koninkrijk gevestigd zijn.

13. VERTROUWELIJKE INFORMATIE

De Klant stemt ermee in om materialen, documentatie of specificaties die in het kader hiervan aan de Klant worden verstrekt, vertrouwelijk te houden en niet openbaar te maken, te reproduceren of te kopiƫren. De Klant zal alle redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat zijn werknemers aan dezelfde verplichtingen gebonden zijn en dat deze verplichtingen ook na beƫindiging van het dienstverband met de Klant blijven gelden.

14. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

14.1 Indien zioxi onverwijld schriftelijk in kennis wordt gesteld van een tegen de Klant ingestelde vordering (en alle eerdere vorderingen in verband met een dergelijke vordering) die gebaseerd is op de bewering dat het gebruik van Producten door de Klant inbreuk maakt op een octrooi of auteursrecht van het Verenigd Koninkrijk, zal zioxi zich op haar kosten verweren tegen deze vordering en de kosten en schadevergoeding betalen, met dien verstande dat zioxi de uitsluitende zeggenschap heeft over de verdediging van een dergelijke vordering en over alle onderhandelingen met het oog op de schikking ervan. Op elk ogenblik in de loop van een geschil dat voortvloeit uit een vordering wegens inbreuk op een octrooi of auteursrecht van het Verenigd Koninkrijk, of indien een Product naar het oordeel van zioxi het voorwerp kan worden van een vordering wegens inbreuk op een octrooi of auteursrecht van het Verenigd Koninkrijk, zal zioxi, naar eigen keuze en op eigen kosten, ofwel de Klant het recht verlenen om het Product te blijven gebruiken, ofwel het vervangen of wijzigen zodat het niet langer inbreukmakend is, ofwel de Klant een krediet verlenen voor het afgeschreven Product en de teruggave ervan aanvaarden. De afschrijving bedraagt een gelijk bedrag per jaar gedurende de door zioxi vastgestelde levensduur van het Product. zioxi is niet aansprakelijk jegens de Klant uit hoofde van enige bepaling van deze clausule indien de inbreuk of aanspraak daarop is gebaseerd op:-

14.1.1 het gebruik van Producten in combinatie met andere, niet door zioxi geleverde apparatuur of software; of
14.1.2 het gebruik van Producten bij de uitvoering van een geoctrooieerde werkwijze; of
14.1.3 inbreuk zoals beschreven in 14.3 hieronder.

14.2 Het voorgaande stelt de volledige aansprakelijkheid van zioxi vast met betrekking tot inbreuk op octrooien of auteursrechten door Producten of enig onderdeel daarvan of door hun werking. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van zioxi worden geen kosten of uitgaven voor rekening van zioxi gemaakt.
14.3 De Klant vrijwaart zioxi tegen alle kosten, veroordelingen of schade wegens inbreuk op octrooien, auteursrechten of merken die het gevolg zijn van de naleving door zioxi van de ontwerpen of instructies van de Klant.

15. zioxi AANSPRAKELIJKHEID

15.1 Producten zijn door zioxi of derden vervaardigd of ontwikkeld volgens standaardspecificaties. De Klant aanvaardt dat zioxi slechts als leverancier optreedt en dat het de verantwoordelijkheid van de Klant is om na te gaan of de Hardware geschikt is voor zijn eigen behoeften. Er zijn geen garanties, voorwaarden, garanties of verklaringen met betrekking tot de beschrijving verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel of andere garanties, voorwaarden, garanties of verklaringen, hetzij uitdrukkelijk geĆÆmpliceerd door de wet of anderszins mondeling of schriftelijk, behalve zoals hierin bepaald en behalve met betrekking tot statische geĆÆmpliceerde voorwaarden met betrekking tot de titel.
15.2 Niettegenstaande 15.1 hierboven zijn de in deze Overeenkomst uiteengezette rechtsmiddelen niet van toepassing op consumententransacties, behalve voor zover zij een aanvulling vormen op de bij wet geĆÆmpliceerde rechten van de Klant. Met betrekking tot dergelijke transacties worden de rechten en verplichtingen van zioxi en de Klant met betrekking tot gebreken aan door zioxi aan de Klant krachtens deze overeenkomst geleverde Producten, de geschiktheid van deze Producten voor een bepaald doel en de overeenstemming van deze Producten met enige beschrijving of monster bepaald door de Voorwaarden die de wet impliceert.
15.3 Niettegenstaande 15.1 en 15.2 hierboven zijn alle rechten die de Klant kan hebben op grond van de Consumer Protection Act 1987 en de Consumer Protection (Distance Selling) Regulations 2000 een aanvulling op die welke in deze Overeenkomst zijn uiteengezet.
15.4 Indien zioxi anders dan door toedoen of nalatigheid van de Klant niet binnen een redelijke termijn in staat is de gebrekkige Hardware te vervangen of te herstellen in overeenstemming met de hierin opgenomen garantie en de betreffende Hardware door het gebrek of de non-conformiteit volledig onbruikbaar is, kan de Klant deze weigeren en heeft hij bij terugkomst bij zioxi recht op terugbetaling van de koopprijs van de Hardware.
15.5 zioxi is aansprakelijk voor dood of persoonlijk letsel als gevolg van het gebruik van Producten voor zover dit het gevolg is van nalatigheid van zioxi of haar medewerkers. zioxi is jegens de Klant ook aansprakelijk voor elk ander direct verlies van of schade aan materiƫle zaken die uitsluitend door de nalatigheid van zioxi of haar medewerkers is veroorzaakt, met dien verstande dat de maximale totale aansprakelijkheid van zioxi uit hoofde van deze Overeenkomst of in verband met de levering van producten of diensten uit hoofde van deze Overeenkomst, hetzij uit overeenkomst, hetzij uit onrechtmatige daad of anderszins, in verband met een door de Klant aan zioxi gerichte succesvolle vordering niet hoger is dan het bedrag dat zioxi van de Klant heeft ontvangen uit hoofde van de verkoop van de producten en diensten waarop de vordering betrekking heeft.
15.6 De Klant stemt ermee in dat zioxi niet aansprakelijk is voor schade die voortvloeit uit de levering van goederen of diensten door een andere bedrijfsorganisatie dan zioxi of voor schade die wordt veroorzaakt doordat de Klant zijn verplichtingen met betrekking tot deze overeenkomst niet nakomt.
15.7 zioxi is in geen geval aansprakelijk voor enige indirecte, bijzondere of gevolgschade, hoe dan ook ontstaan (met inbegrip van maar niet beperkt tot verlies van verwachte winst of van gegevens) in verband met of voortvloeiend uit de levering, de werking of het gebruik van de Hardware, zelfs indien zioxi op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke potentiƫle schade en is niet aansprakelijk voor enige schade behalve zoals bepaald in deze overeenkomst.
15.8 Behalve met betrekking tot de aansprakelijkheid van zioxi voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van de nalatigheid van zioxi of haar werknemers of een vordering uit hoofde van 15.2 of 15.3 hierboven of met betrekking tot een vordering wegens niet-betaling van krachtens deze overeenkomst verschuldigde gelden, kan door geen der partijen een vordering, ongeacht de vorm, die voortvloeit uit de transacties in verband met deze overeenkomst, meer dan 2 jaar na het ontstaan van de oorzaak van de vordering worden ingesteld.

16. UITVOERCONTROLE

Op grond van de regelgeving inzake de handel in het Verenigd Koninkrijk en op grond van de overeenkomsten met de leveranciers moet zioxi vooraf in kennis worden gesteld van zendingen buiten het Verenigd Koninkrijk. De klant dient vĆ³Ć³r de uitvoer alle nodige vergunningen te verkrijgen. De levering van Producten is afhankelijk van de beschikbaarheid van al deze vergunningen op het moment van levering. zioxi zal de vereiste gegevens verstrekken of naar eigen keuze de desbetreffende licenties voor de eindgebruiker trachten te verkrijgen.

17. SPECIFICATIES

zioxi behoudt zich het recht voor de specificaties van de Producten op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en Hardware te leveren die afwijkt van de tussen zioxi en de Klant overeengekomen specificaties, op voorwaarde dat dergelijke vervangingen de prestaties van de Producten niet wezenlijk beĆÆnvloeden.

18. BEƋINDIGING

18.1 zioxi heeft te allen tijde het recht, onverminderd andere rechtsmiddelen, door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Klant deze overeenkomst onmiddellijk te beƫindigen, met inbegrip van een Dienst in een van de volgende gevallen:-

18.1.1 indien de Klant enige bedragen aan zioxi niet op de vervaldag betaalt; of
18.1.2 indien de Klant enige andere schending van een van de Voorwaarden begaat, met dien verstande dat indien de schending in kwestie een schending is die de Klant effectief kan verhelpen, de genoemde kennisgeving van beƫindiging niet van kracht zal zijn om deze overeenkomst te beƫindigen, tenzij de Klant binnen dertig (30) dagen na de datum van die kennisgeving nalaat de gewraakte schending effectief te verhelpen; of
18.1.3 indien de Klant ophoudt zijn bedrijf of een substantieel deel daarvan uit te oefenen, een daad van faillissement stelt of failliet wordt verklaard of overgaat tot verplichte of vrijwillige liquidatie, anders dan ten behoeve van een fusie of reconstructie, of een schikking aangaat met zijn schuldeisers in het algemeen, of een curator of bewindvoerder wordt aangesteld over zijn gehele vermogen of een deel daarvan, of onder dwang of inbeslagneming wordt geplaatst of een soortgelijke actie onderneemt of ondergaat als gevolg van schuld of niet in staat is zijn schulden te betalen wanneer deze opeisbaar worden.

19. DIVERSEN

19.1 Geen der partijen is jegens de ander aansprakelijk voor enige vertraging of niet-nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst (anders dan een betaling van geld), mits een dergelijke niet-nakoming te wijten is aan oorzaken buiten haar redelijke controle.
19.2 Resellers zijn alleen gerechtigd Producten of Diensten door te verkopen aan Eindgebruikers en niet aan andere Resellers, tenzij zioxi hiervoor specifieke en ondertekende toestemming heeft gegeven.
19.3 Het niet of te laat uitoefenen van een van deze voorwaarden door zioxi houdt geen afstand in van de rechten van zioxi uit hoofde van deze voorwaarden en doet geen afbreuk aan de rechten van zioxi om later maatregelen te nemen.
19.4 De kopjes in deze Voorwaarden zijn alleen voor het gemak ingevoegd en zijn niet bedoeld om deel uit te maken van of invloed te hebben op de betekenis of interpretatie van deze Voorwaarden.
19.5 De ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid, om welke reden dan ook, van enig deel van deze Voorwaarden laat het van kracht blijven van de rest daarvan onverlet.
19.6 De in deze Voorwaarden opgenomen Overeenkomst kan door de Klant niet worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van zioxi. Een dergelijke poging tot overdracht is nietig.
19.7 Elke kennisgeving die op grond van deze voorwaarden moet worden gedaan, geschiedt schriftelijk en wordt gericht aan het adres van de Klant dat in elke verkooporder is vermeld (voor kennisgevingen aan de Klant) of aan de maatschappelijke zetel van zioxi (voor kennisgevingen aan zioxi).
19.8 Indien de klant uit twee of meer personen bestaat, zijn hun aansprakelijkheid en verplichtingen jegens zioxi hoofdelijk.

20. RECHTEN VAN DERDEN

Beide partijen stemmen er uitdrukkelijk mee in af te zien van alle rechten die zij uit hoofde van de Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 zouden kunnen hebben om een vordering in te stellen met betrekking tot enige andere gesloten overeenkomst. tussen de partijen bij deze overeenkomst met betrekking tot het onderwerp van deze overeenkomst en dat elke derde die in deze overeenkomst uitdrukkelijk of stilzwijgend wordt genoemd, uitdrukkelijk wordt uitgesloten van het instellen van een vordering uit hoofde van genoemde wet.

21. ANTI-BRIBERIE

De Klant zorgt ervoor dat hij en al zijn personeel, agenten, contractanten en elke andere partij die zijn verplichtingen uitvoert of zijn rechten uitoefent krachtens of in verband met deze Overeenkomst en/of elke andere overeenkomst die de Klant met zioxi heeft, te allen tijde voldoet aan alle toepasselijke anti-omkopings- en/of corruptiewetten, voorschriften en gedragscodes in alle rechtsgebieden. De Klant zal op verzoek van zioxi bewijs leveren van de maatregelen, stappen en processen die hij neemt om de naleving van de bepalingen van dit artikel en de relevante wet- en regelgeving en gedragscodes te waarborgen.

22. TOEPASSELIJK RECHT

22.1 Het Contract, en alle geschillen of vorderingen (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen) die voortvloeien uit of in verband met het Contract of het onderwerp of de totstandkoming ervan, worden beheerst door en geĆÆnterpreteerd volgens het recht van Engeland en Wales. Voor alle duidelijkheid: het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is niet van toepassing op het contract. De internationale regels voor de interpretatie van handelsvoorwaarden opgesteld door de Internationale Kamer van Koophandel (Incoterms) zijn van toepassing, maar indien zij in strijd zijn met deze Voorwaarden, prevaleren de Voorwaarden.
22.2 Elke partij stemt er onherroepelijk mee in dat de rechtbanken van Engeland en Wales de exclusieve bevoegdheid hebben om geschillen of vorderingen (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen) die voortvloeien uit of verband houden met dit Contract of het onderwerp of de totstandkoming ervan, te beslechten.
22.3 Elke partij stemt er onherroepelijk mee in dat elk proces in een rechtsvordering of procedure ingevolge 22.1 hierboven aan haar wordt betekend overeenkomstig de bepalingen van deze Voorwaarden met betrekking tot de betekening van kennisgevingen. Niets in het contract doet afbreuk aan het recht om processen op een andere bij wet toegestane wijze te betekenen.
22.4 Niets in deze clausules 22.1Error! Referentiebron niet gevonden. 22.3 beperkt niet het recht van zioxi om de Klant voor een andere bevoegde rechterlijke instantie aan te klagen, noch belet het aanspannen van een procedure in een of meer rechtsgebieden zioxi om in een ander rechtsgebied, al dan niet gelijktijdig, een procedure aan te spannen voor zover het recht van dat andere rechtsgebied dat toestaat.

23. TAAL

a) Het contract is opgesteld in de Engelse taal. Indien het contract in een andere taal is vertaald, prevaleert de Engelse versie.

b) Alle kennisgevingen die krachtens of in verband met het Contract worden gedaan, moeten in de Engelse taal zijn gesteld. Alle andere documenten die uit hoofde van of in verband met het contract worden verstrekt, moeten in de Engelse taal zijn opgesteld of vergezeld gaan van een gewaarmerkte Engelse vertaling.

c) De Engelstalige versie van het Contract en alle mededelingen of andere documenten met betrekking tot het Contract hebben voorrang indien er sprake is van een conflict, behalve wanneer het document een grondwettelijk, wettelijk of ander officieel document is.

Voorwaarden voor het gebruik van de website

Door deze website te bezoeken accepteert u en bent u gebonden aan de onderstaande voorwaarden.

1. Intellectuele eigendomsrechten

1.1 Alle materialen (inclusief, zonder beperking, alle ontwerpen, tekst, afbeeldingen en hun selectie en schikking) op deze website zijn het auteursrecht van zioxi Concepts Ltd (“zioxi”) of haar licentiegevers. Geen enkel materiaal van deze website of een deel ervan mag worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, verzonden, hergebruikt, opnieuw geplaatst of gebruikt voor openbare of commerciĆ«le doeleinden in welke vorm dan ook, hetzij fysiek, elektronisch of anderszins, zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van zioxi. Wanneer echter “printvriendelijke” versies van de pagina’s van deze website beschikbaar zijn, mag u deze pagina’s afdrukken en alleen voor eigen, niet-commercieel gebruik bewaren, op voorwaarde dat (a) u geen auteursrechten en andere eigendomsvermeldingen op de materialen verwijdert of wijzigt en (b) alle gebruik is uitsluitend voor wettige doeleinden.
1.2 Alle op deze website gebruikte merknamen, productnamen en/of dienstnamen zijn handelsmerken, handelsnamen, dienstmerken of auteursrechten van zioxi of haar licentiegevers. Elk gebruik van een dergelijke merknaam, productnaam en/of dienstnaam zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van zioxi kan een inbreuk op deze rechten vormen en zioxi geeft geen toestemming voor het gebruik van een dergelijk item op welke manier dan ook.

2. Beperkte toestemming tot kopiƫren of downloaden

2.1 KopieĆ«n van deze pagina’s die op schijf of op een ander opslagmedium zijn opgeslagen, mogen alleen worden gebruikt om later te bekijken of om uittreksels af te drukken voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

2.2 Geen enkel deel van deze website mag worden gereproduceerd of doorgegeven aan of opgeslagen in enige andere website, noch mag een van de pagina’s of delen daarvan worden verspreid in enige elektronische of niet-elektronische vorm of worden opgenomen in enig openbaar of particulier elektronisch retrieval systeem of dienst zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van zioxi.
2.3 Behoudens in de beperkte mate zoals hierboven uiteengezet, is het u niet toegestaan de inhoud van deze website te kopiƫren, uit te zenden, te downloaden, op te slaan (in welk medium dan ook), door te sturen, in het openbaar te tonen of af te spelen, aan te passen of op welke wijze dan ook te wijzigen voor welk ander doel dan ook, zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van zioxi.

3. Links naar andere websites

3.1 Indien deze website via hypertext of andere links toegang verschaft tot bronnen op andere websites, dienen deze links enkel om te browsen en is zioxi niet verantwoordelijk voor en onderschrijft zij geen enkele gelinkte entiteit, noch geeft zij toestemming voor enige handeling die in strijd zou kunnen zijn met het auteursrecht of enige andere rechten van derden die wettelijk of door internationale verdragen wereldwijd beschermd zijn. zioxi aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het materiaal op een website van derden. Het linken naar andere off-site pagina’s of andere sites is geheel op eigen risico.

4. Informatie en algemene disclaimer

4.1 De inhoud van deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatie of gebruik. Zij vormen geen advies en er mag niet op worden vertrouwd bij het nemen van (of het afzien van) een beslissing. zioxi besteedt redelijke zorg aan de juistheid en actualiteit van de informatie op deze website. Fouten en omissies komen echter voor en u dient zelf de juistheid van de informatie te controleren voordat u erop vertrouwt.
4.2 zioxi en elke andere partij die betrokken is bij de productie of levering van deze website garanderen niet dat de inhoud van deze website vrij is van infectie door virussen of iets anders met besmettende of destructieve eigenschappen en gebruikers wordt aangeraden alle passende maatregelen te nemen (inclusief het gebruik van actuele antivirussoftware) om de impact van dergelijke virussen of soortgelijke items tot een minimum te beperken. zioxi is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor schade aan, of virussen die uw computerapparatuur of andere eigendommen kunnen infecteren als gevolg van uw toegang tot, gebruik van of browsen op deze website of het downloaden van materiaal, gegevens, tekst, afbeeldingen, video of audio van deze website.
4.3 OM DE REDENEN VERMELD IN PARAGRAAF 4.1 EN 4.2 (hierboven) en omdat zioxi geen controle heeft over het gebruik dat van de informatie op deze website kan worden gemaakt, wijst zioxi HIERBIJ ALLE GARANTIES af, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, of anderszins, met betrekking tot de juistheid van de informatie op deze website en/of de beschikbaarheid van deze website en derhalve zal zioxi geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden (behalve met betrekking tot de informatie op deze website). (i) DOOD OF PERSOONLIJK LETSEL TEN GEVOLGE VAN ONGEACHTHEID; EN/OF (ii) ANDERE DINGEN WAARVAN DE WET BEPERKT DAT AANSPRAKELIJKHEID NIET UITSLUITEND OF BEPERKT KAN WORDEN) VOOR ELKE VERLIES OF SCHADE VAN WELKE aard DIE GEBRUIKT WORDT VAN DEZE WEBSITE OF IN VERBAND MET ELKE INFORMATIE DIE OP DEZE WEBSITE IS INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, ALLE DIRECTE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT VERLIES VAN ZAKEN, VERLIES VAN INKOMSTEN, VERLIES VAN VERWACHTE BESPARINGEN, VERLIES VAN GOODWILL EN/OF WINSTDERVING), VOORTVLOEIEND UIT CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS.
4.4 Het bepaalde in paragraaf 4.3 (hierboven) laat eventuele uitdrukkelijke schriftelijke garanties van zioxi in verband met de verkoop van een product of dienst onverlet.

5. Wijzigingen in de toegang tot of de inhoud van de website

zioxi kan zonder voorafgaande kennisgeving de wijze van toegang tot deze website wijzigen of de inhoud, presentatie en/of faciliteiten van deze website wijzigen.

6. Wijzigingen in deze voorwaarden

zioxi kan deze voorwaarden aanvullen of wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid als gebruiker om deze voorwaarden te raadplegen bij het betreden van deze website. Wijzigingen worden onmiddellijk na plaatsing op deze website van kracht en u wordt geacht elke wijziging te hebben aanvaard als u deze website daarna blijft bezoeken.

7. Materiaal ingediend door gebruikers

7.1 Indien enig onderdeel van deze website materiaal bevat dat door gebruikers is aangeleverd, aanvaardt zioxi geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud of juistheid van dit materiaal en zijn de geuite meningen niet noodzakelijk die van zioxi.

7.2 Alle materiaal of informatie verzonden naar of geplaatst op deze website door welk middel dan ook zal worden behandeld als niet-vertrouwelijk en niet-eigendom en kan worden verspreid of opgeslagen of gebruikt door zioxi voor welk doel dan ook.

7.3 Plaats of verstuur op of vanaf deze website geen onwettig, bedreigend, lasterlijk, obsceen, aanstootgevend, opruiend, pornografisch of godslasterlijk materiaal of racistisch, schadelijk, bedreigend of bedreigend materiaal of enig ander materiaal dat aanleiding kan geven tot civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid.

7.4 zioxi behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving materiaal dat door een gebruiker op deze website is geplaatst te bewerken of in te trekken, om welke reden dan ook.

8. Informatiebeveiliging

8.1 Alle communicatie of materiaal dat u per elektronische post of anderszins naar deze website verzendt, met inbegrip van gegevens, vragen, opmerkingen, suggesties, ideeƫn, afbeeldingen en dergelijke is en wordt behandeld als niet-vertrouwelijk en niet-eigendom, maar zioxi zal zich houden aan het privacybeleid van zioxi met betrekking tot persoonlijke informatie die zioxi van u ontvangt. Alles wat u verzendt of post wordt, behoudens het privacybeleid van zioxi, het exclusieve eigendom van en kan geheel of gedeeltelijk door zioxi worden gebruikt op elk ogenblik en voor elk doel, met inbegrip van, maar niet beperkt tot reproductie, bekendmaking, transmissie, publicatie, uitzending en posting. Bovendien staat het zioxi vrij alle ideeƫn, concepten, knowhow of technieken te gebruiken die vervat zijn in de communicatie die u naar deze website stuurt, voor welk doel dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de ontwikkeling, productie en marketing van producten die gebruik maken van dergelijke informatie.

9. Toegang tot de website

zioxi garandeert geen ononderbroken en/of betrouwbare toegang tot deze website en zioxi geeft geen enkele garantie met betrekking tot de werking, beschikbaarheid, functionaliteit of anderszins. Bovendien behoudt zioxi zich uitdrukkelijk het recht voor om (zonder voorafgaande kennisgeving) de toegang tot deze website te allen tijde en om welke reden dan ook stop te zetten. zioxi is niet aansprakelijk indien deze website op enig moment niet beschikbaar is, ongeacht of dit tijdelijk of permanent is.

10. Cookies

Zoals de meeste websites gebruikt zioxi op onze websites cookies en soortgelijke instrumenten om uw ervaring en de prestaties van onze website te verbeteren.

11. Rechten van derden

Zowel zioxi als u komen uitdrukkelijk overeen af te zien van alle rechten die zij zouden hebben op grond van de Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 om een vordering in te stellen met betrekking tot enige andere overeenkomst tussen zioxi en de gebruiker met betrekking tot het onderwerp van deze voorwaarden en komen verder overeen dat alle derden uitdrukkelijk worden uitgesloten van het instellen van een vordering op grond van genoemde wet met betrekking tot deze voorwaarden en/of uw gebruik van deze website.

12. Ongeldigheid van de voorwaarden

Indien een bepaling van deze voorwaarden om welke reden dan ook onwettig, nietig of onuitvoerbaar is, wordt die bepaling scheidbaar geacht en laat zij de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen onverlet.

13. Wet

13.1 Het Engelse recht is van toepassing op deze voorwaarden en elk geschil dat daaruit voortvloeit is onderworpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de Engelse rechtbanken.
13.2 Niettegenstaande de bepalingen van paragraaf 14.1 (hierboven), bent u verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke lokale wetten met betrekking tot het gebruik van of anderszins verbonden met deze website. In de mate dat deze website of enige activiteit die ermee wordt beoogd een inbreuk zou vormen op een wet van een ander rechtsgebied dan Engeland, dan is het u verboden deze website te bezoeken of te proberen een dergelijke inbreukmakende activiteit uit te voeren en deze bepaling heeft voorrang op alle andere bepalingen van deze Voorwaarden.